Maliýe-ykdysady kynçylyklara garamazdan, türkmen ykdysadyýeti depginli ösdürilýär

Maliýe-ykdysady kynçylyklara garamazdan, türkmen ykdysadyýeti depginli ösdürilýär

Türkmenistanyň Prezidenti dördünji senagat rewolýusiýasy eýýamynda türkmen ýaşlarynyň innowasion barlaglara işjeň gatnaşmalydygy, täze tehnologiýalary döretmelidigi barada aýratyn nygtap, Maslahat köşgünde geçiren umumy sapagynda Türkmenistanda ykdysadyýetiň ösüş depginlerine ýokary baha berdi.

Biz dünýädäki çylşyrymly maliýe-ykdysady ýagdaýlara garamazdan, milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürýäris. Bäsdeşlige ukyply, ösüşiň ýokary depginlerini gazanmagyň möhüm şerti hökmünde önümçilige sanly tehnologiýalary ornaşdyrýarys. Bu ugurdan ýaş hünärmenleri taýýarlamaga uly ähmiýet berýäris. Sebäbi innowasiýalar, häzirki zaman ylymlary, nanotehnologiýalar, sanly ulgam adamzat jemgyýetini öňe alyp barýar — diýip, türkmen Lideri ýaşlaryň dünýäniň ählumumy tehnologik ösüşinden yza galmaly däldigini, täze ylmy işleri, düýpli açyşlary bilen özlerini öňdebaryjy nesiller hökmünde dünýä tanatmalydyklaryny nesihat etdi.

Bellenilişi ýaly, ylmyň durmuşdaky ornunyň ýokarlanmagy bilen, ösen tehnologiýalardan habarly täze nesil hem kemala gelýär. Bilşimiz ýaly, taryhyň bütin dowamynda ata-babalarymyz ylymdan üzňe ýaşamandyr. Biziň ýaşlarymyz bu gün pederlerimiziň ylym dünýäsindäki beýik açyşlaryna buýsanmaga haklydyr.