Türkmenistan, Täjigistan we Awstriýa owgan meselesinde tagallalaryny birleşdirýär

Türkmenistan, Täjigistan we Awstriýa owgan meselesinde tagallalaryny birleşdirýär

30-njy awgustda Türkmenistanyň, Täjigistanyň we Awstriýa Respublikasynyň daşary syýasat edaralarynyň, şeýle-de migrasiýa meselelerine jogapkär guramalarynyň wekilleriniň owgan meselesi boýunça onlaýn duşuşygy geçirildi. Duşuşyk awstriýa tarapynyň başlangyjy bilen guraldy we oňa Awstriýa Respublikasynyň Ýewropa we halkara işleri ministri Aleksandr Şallenberg hem-de Awstriýanyň içeri işler ministri Karl Nehammer wekilçilik etdiler diýlip, mfa.gov.tm saýtynda habar berilýär.   

Duşuşygyň dowamynda taraplar Owganystandaky häzirki ýagdaýlary, hususan-da, bu ýurtdaky syýasy ýagdaýlaryň barşyny hem-de olaryň sebitiň durnuklylygyna we howpsuzlygyna ýetirýän täsirini ara alyp maslahatlaşdylar.

Mejlisde çykyş etmek bilen, Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew, bu ýurtdaky ähli jogapkär güýçleriň gatnaşmagynda Owganystandaky ýagdaýlaryň tizara kadalaşdyrylmagy, şeýle hem halkara bileleşiginiň bu meselä has çynlakaý mazmunda gatnaşmagy ugrunda çykyş edýän Türkmenistanyň bu ugurdaky nukdaýnazaryny beýan etdi.

Taraplar Owganystanyň durmuş-ykdysady taýdan dikeldilmegine ýardam bermek üçin anyk hereketleriň durmuşa geçirilmegine gönükdirilen işjeň gatnaşyklary dowam etmek barada ylalaşdylar.