Türkmenistan Owganystana elektrik energiýasyny ibermegini dowam edýär

Türkmenistan Owganystana elektrik energiýasyny ibermegini dowam edýär

Türkmenistan häzirki hereket edýän şertnamalaryna laýyklykda, Owganystana elektrik energiýasynyň üpjünçiligini dowam edýär. Bu barada TDIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.

Habarda bellenilişi ýaly, türkmen elektrik togy Owganystana birnäçe ugurlar boýunça iberilýär. Bu bolsa Owganystanyň demirgazyk welaýatlaryny tutuşlygyna, ýurduň günbatar we demirgazyk-günbatar etraplaryny, şol sanda Hyrat, Badgis, Jowzjan, Balh, Farýap sebitlerini, şeýle-de Mazari-Şarif, Şibergan, Hyrat we beýleki şäherlerini hem elektrik togy bilen üpjün etmäge mümkinçilik berýär.

Ýeri gelende bellesek, häzirki wagtda Türkmenistan-Owganystan-Pakistan ugry boýunça 500 kW ýokary woltly elektrik geçirijisiniň gurluşygynyň taslamasy amala aşyrylýar.