Hytaý şahsy maglumatlary goramak barada täze kanun kabul etdi

Hytaý şahsy maglumatlary goramak barada täze kanun kabul etdi

Hytaýda şahsy maglumatlary goramak barada täze kanun kabul edildi. Bu kanun 2021-nji ýylyň 1-nji noýabrynda güýje girer. Täze kanunyň kabul edilmegini Ählihytaý halk wekilleriniň ýygnagynyň hemişelik komiteti goldady diýip, Sinhua agentligi habar berýär. Maglumatlary ýygnamaga diňe ulanyjynyň razylygy bilen rugsat berler, bu biometrik, geolokasiýa, lukmançylyk we maliýe maglumatlaryna degişlidir.

Kanuna laýyklykda, mahabat maglumaty ýaýradylanda ýa-da täjirçilik marketingi geçirilende, ulanyjylara hökmany ýagdaýda adamlaryň şahsy taraplaryna degmeýän saýlama mümkinçiligi hödürlenmeli, şeýle-de gelýän maglumaty gadagan etmäge mümkinçilik bermelidir.

Kanunda ulanyjylaryň şahsy maglumatlaryny bikanun işleýän programmalaryň hyzmatlaryny togtatmak ýa-da bes etmek talaplary hem bar. 

Hytaýda ýakyn wagtda kameralaryň we datçikleriň kömegi bilen “akylly awtomobiller” tarapyndan ýygnalýan şahsy maglumatlary goramak boýunça hem kanunyň kabul edilmegi göz öňünde tutulýar. Resminamada bu maglumatlaryň gözegçilik ediji döwlet edaralarynyň razylygy bolmazdan beýleki guramalara geçirilip bilinmejekdigi görkeziler diýip, kapital.kz belleýär.