Türkmenistanda VI Hazar sammiti geçiriler

Türkmenistanda VI Hazar sammiti geçiriler

Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky işleri boýunça wagtlaýyn ynanylan wekili Konstantin Şlykow Russiýanyň türkmen häkimiýetleriniň şu ýylyň ahyryna çenli Türkmenistanda Hazar döwletleriniň Baştutanlarynyň altynjy sammitini geçirmek baradaky başlangyjyna ýokary baha berýändigini aýtdy.

“Bu waka, gürrüňsiz, kenarýaka döwletleriniň hyzmatdaşlygyny güýçlendirer, oňa täze itergi berer. Häzirki wagtda, Hazar sebitine parahatçylyk, durnuklylyk we birek-birege ynam şertlerinde halklarymyzyň bähbidi üçin özara bähbitli hyzmatdaşlygyň göreldesi bolup galmagyna mümkinçilik berýän hemişelik esasda tagallalary etmek möhümdir "- diýip Şlykow Hazar deňziniň güni mynasybetli Aşgabatda geçirilen ylmy-amaly maslahatda belledi.

Şlykowyň pikiriçe, häzirki wagtda sammitde garalmaga hödürlenjek köp sanly resminamalar toplumy işlenip düzülýär. Türkmen metbugatynyň habarlaryna görä, sammitde beýleki meseleler bilen bir hatarda, Hazar deňzinde ylmy barlaglary we gözleg-halas ediş işlerini geçirmek boýunça ylalaşyklary kabul etmek meýilleşdirilýär.

Şol bir wagtyň özünde, Russiýa sammitde daşky gurşawyň howpsuzlygyny goramak, şol sanda ekologiýa howpsuzlygy meselelerine garalmagyna garaşýar.

Hazar döwletleriniň baştutanlarynyň öňki sammiti 2018-nji ýylyň awgust aýynda Gazagystanyň Aktau şäherinde geçirildi. Şol sammitde 20 ýyldan gowrak wagt bäri bäş taraplaýyn formatda ara alnyp maslahatlaşylan Hazar deňziniň hukuk ýagdaýy baradaky Konwensiýa gol çekdi.