ABŞ-da 1790-njy ýyldan bäri ilkinji gezek akýagyz ilatyň azalandygy hasaba alyndy

ABŞ-da 1790-njy ýyldan bäri ilkinji gezek akýagyz ilatyň azalandygy hasaba alyndy

Özlerini akýagyz jynsyň wekilleri hasaplaýan amerikalylaryň sany 1790-njy ýylda ABŞ-da ilat ýazuwy geçirilip başlanandan bäri ilkinji gezek azaldy. Bu barada ABŞ-nyň ilat ýazuwy býurosynyň maglumatlaryna salgylanyp, “The Washington Post” gazeti habar berýär. Muny TASS ýetirýär.

Bu hasaplamalara görä, 2020-nji ýyldaky ilat ýazuwynyň jemi boýunça akýagyz ilatyň sany 204,3 mln adama çenli azaldy. 2010-njy ýylda bu görkeziji 223,6 mln adama deňdi. Şeýlelik bilen, azalma 8,6% boldy.

Şunuň bilen birlikde, akýagyz adamlar göterim gatnaşygynda ilatyň 60%-den hem az bölegini emele getirdi. Häzir olar 57,8%, 2010-njy ýylda bu görkeziji 63,7% bolupdy.

Waşingtonyň Brukings institutynyň demografiýa boýunça hünärmeni Uilýam Freýiň pikiriçe, akýagyz ilatyň azalmagyny 2007-2008-nji ýyllaryň maliýe-ykdysady çökgünliginden soň ak bedenli amerikalylaryň ýaş nesilleriniň arasynda dogluş derejesiniň pese düşmegi, şeýle-de opioid çökgünliginiň täsiri bilen hem düşündirip bolar. 

Öň, ABŞ-nyň ilat ýazuwy býurosy ýurduň ilatynyň sanynyň soňky on ýylda 22,7 mln adam ýa-da 7,4% artandygyny habar berdi. Bu taryhyň dowamynda ikinji has pes görkezijidir. Ondan öň bu görkeziji 1930 – 1940-njy ýyllar aralygynda, ýagny Beýik çökgünlik döwründe has pes bolupdy. Şonda ilatyň sany 7,3% artdy. 2000 – 2010-njy ýyllarda ilatyň ösüş depgini 9,7% boldy.