Facebook işgärleriň ofislere gaýdyp barmagyny 2022-nji ýyla çenli süýşürdi

Facebook işgärleriň ofislere gaýdyp barmagyny 2022-nji ýyla çenli süýşürdi

Facebook amerikan kompaniýasy koronawirusyň delta görnüşiniň ýaýramagy sebäpli işgärleriniň iş ýerine dolanmaklygyny 2022-nji ýylyň başyna süýşürmek kararyna geldi. Bu barada CNBC teleýaýlymy habar berýär diýip, TASS belleýär.

“Duşuşyklar däl-de, maglumatlar biziň ofislere gaýdyp barmagymyza itergi berýär. Delta görnüşi sebäpli koronawirus bilen keselleme ýagdaýynyň sanynyň ýokarlanýandygy baradaky soňky maglumatlary göz öňünde tutup, biziň ABŞ-daky toparlarymyza 2022-nji ýylyň ýanwar aýyna çenli ofislere gaýdyp barmak barada tabşyryk berilmez” – diýip, teleýaýlym kompaniýanyň beýannamasyny getirýär.

ABŞ-da soňky wagtlarda delta ştamynyň ýaýramagy sebäpli koronawirusa garşy göreşmek boýunça goşmaça çäreler girizilýär. Kesellere gözegçilik we öňüni alyş boýunça federal merkezleriň maglumatlaryna görä, ýurtdaky kesel ýagdaýlarynyň 83%-i onuň paýyna düşýär.