Ford ýylyň ikinji çärýeginde 561 million dollar girdeji gazandy

Ford ýylyň ikinji çärýeginde 561 million dollar girdeji gazandy

Dünýäde mikroçipleriň ýetmezçiligi sebäpli önümçiligiň azalýandygyna garamazdan, “Ford” awtokonserni ikinji çärýekde 561 million dollar girdeji gazandy. Bu barada Associated Press habar berdi.

Kompaniýa beýle netijä çykdajylaryň azaldylmagynyň we awtoulaglarynyň bahasynyň ýokarlanmagynyň netijesinde ýetilendigini mälim etdi. Ondan öň “Ford” ikinji çärýekde belli bir derejede ýitgileriň bolmagyna garaşýardy.
Şeýlelikde, ikinji çärýekde korporasiýanyň girdejisi 26,8 milliard dollar boldy. “Ford”-yň salgytdan öňki ýyllyk girdejisi baradaky çaklama, takmynan, 10 milliard dollara barabardyr.
Ondan öň “Ford”-yň hem-de beýleki awtoulag kompaniýalarynyň ýolbaşçylary ýarymgeçirijiniň ýetmezçiliginiň üçünji çärýekde gowşap başlajakdygyny, ýöne ýagdaýyň üýtgäp hem biljekdigini çaklaýardylar.