Gurban baýramyny öýde bellemek maslahat berilýär

Gurban baýramyny öýde bellemek maslahat berilýär

Türkmenistanyň teleýaýlymlarynda ýurdumyzyň raýatlaryna Gurban baýramyny öz maşgala agzalary bilen bellemekligi maslahat berýän wideoşekilli görnüşler görkezildi.

Şol wideoşekillerde şeýle bellenilip geçilýär:

Eziz watandaşlar, mälim bolşy ýaly, türkmen ilinde Gurban baýramy mukaddes sene hasaplanylýar. Ruhy tämizligiň, arassa ahlagyň, agzybirligiň hem-de hoşniýetli gatnaşyklaryň ajaýyp pursatlaryny özünde jemleýän bu baýram uly ruhubelentlik bilen bellenilýär.
Häzirki wagtda howanyň düzümindäki ynsan saglygyna zyýan beriji tozan bölejikleriniň kadadan artmagy sebäpli agyz-burun örtüklerini ulanmagy, 2 metr howpsuz araçägi saklamagy hem-de Gurban baýramynyň bellenilýän günlerinde köpçülikleýin çäreleri çäklendirip, her bir maşgalanyň bu baýramçylygy öz öýünde geçirmegini maslahat berýäris. 

Türkmenistanda Gurban baýramy şu ýylyň 20-22-nji iýulynda bellenilip geçilýär.