Türkmenistanyň baş diplomaty Daşkentde saud arabystanly kärdeşi bilen duşuşdy

Türkmenistanyň baş diplomaty Daşkentde saud arabystanly kärdeşi bilen duşuşdy

Daşkentde Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredowyň Saud Arabystany Patyşalygynyň daşary işler ministri Faýsal Bin Farhan Al-Saud bilen geçirilen duşuşygynda syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky türkmen-saud gün tertibiniň ileri tutulýan ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy.

Taraplar söwda-ykdysady we maýa goýum gatnaşyklary ösdürmek boýunça gyzyklanmalary tassykladylar. Diplomatlar sebit we halkara derejelerde köptaraplaýyn düzümleriň çäklerinde hyzmatdaşlygy berkitmegiň ähmiýetini nygtadylar. Türkmenistanyň we Saud Arabystany Patyşalygynyň sebitde hem-de onuň daşynda parahatçylygy, durnuklylygy we ykdysady ösüşi ilerletmek ugrunda çykyş edýändikleri aýratyn bellenildi.