KHBS: Messi «Barselona» bilen täze bäş ýyllyk şertnama baglaşar

KHBS: Messi «Barselona» bilen täze bäş ýyllyk şertnama baglaşar

“Barselona” futbol klubunyň kapitany Lionel Messi klub bilen bäş ýyl möhletli täze şertnama baglaşmak barada ylalaşdy, ýöne onuň aýlyk haky 50% azaldylar. Bu barada Diario Sport, La Vanguardia we Marca ispan neşirleri habar berýär.

Neşir çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, argentinaly oýunçy klubuň häzir kyn döwürleri başdan geçirýändigine düşünýändigi üçin, “Barselonanyň” şertlerini kabul etdi. Ol aýlyk hakynyň azaldylmagyna razy bolmak bilen, klubdaşlaryna görelde boljakdygyna ynanýar.
Häzirki wagtda “Barselonanyň” hukukçylary we geňeşçileri şertnamanyň soňky detallaryny işleýärler. 34 ýaşly Messiniň “Barselona” bilen öňki şertnamasynyň möhleti 30-njy iýunda tamamlandy. Klubuň Messi bilen täze şertnama gol çekilendigi barada iýul aýynyň ahyrynda habar bermegine garaşylýar. Klub Fair Play maliýe düzgünlerini we Ispaniýanyň Futbol federasiýasy (RFEF) tarapyndan kesgitlenen aýlyk derejesini bozmazdan şertnamany bellige almak üçin tassyknama alyp biljekdigine bil baglaýar.
Iýul aýynyň başynda katalon klubunyň adatdan daşary kyn ýagdaýa düşendigi belli boldy. “Barselona” käbir oýunçylaryny satyp başlady, birnäçe oýunçylaryna, şol sanda bosniýaly ýarym goragçy Miralem Pýaniçe we fransuz goragçysy Samýuel Umtitä şertnamany möhletinden ir ýatyrmagy teklip etdi. Munuň sebäbi, klub Messi bilen täze şertnama baglaşmazdan öň aýlyk hasabyny doldurmaly.