Microsoft pandemiýa sebäpli dünýädäki işgärlerine 1,5 müň dollar berer

Microsoft pandemiýa sebäpli dünýädäki işgärlerine 1,5 müň dollar berer

Microsoft korporasiýasy pandemiýa sebäpli dünýäniň ähli künjegindäki işgärlerine 1,5 müň dollar möçberde bonus tölegini berer. Bu barada The Verge internet portaly habar berýär. Muny TASS ýetirýär.

Korporasiýanyň içerki resminamasyna laýyklykda, bu mukdar “adatdan daşary we kyn maliýe ýylynyň tamamlanmagynyň şanyna” tölener. Töleg Microsoft-a 2021-nji ýylyň 31-nji martyndan gijä galman işe giren korporasiýanyň bölümçeleriniň ýolbaşçylarynyň orunbasarlaryndan aşakdaky wezipelerde işleýän işgärlere degişlidir. Bonus tölegini almaga doly däl iş güni bilen işleýän işgärleriň hem hukugy bar.
Portalyň maglumatlaryna görä, Microsoft-da tutuş dünýä boýunça 175 müň töweregi adam zähmet çekýär. The Verge-iň hasaplamasy boýunça, bu başlangyç korporasiýa, takmynan, 200 mln dollara düşer. Bu onuň iki günüň dowamyndaky girdejisinden birneme azdyr. Microsoft-yň birnäçe golçur kompaniýalarynyň işgärleri bu bonusy almazlar.
Köpçülikleýin bonus töleglerini beýleki amerikan IT-ägirtleri hem geçiripdiler. 2020-nji ýylyň mart aýynda Facebook-yň ýolbaşçylygy tas 45 müň adam bolan işgärlerine pandemiýa sebäpli 1 müň dollardan bermek kararyna geldi. 2020-nji ýylyň dekabr aýynda Amazon baýramçylyk möwsümindäki işleri üçin işgärlerine 300 dollardan töledi.