BSGG çagalara we ýetginjeklere sanjym etmäge rugsat berdi

BSGG çagalara we ýetginjeklere sanjym etmäge rugsat berdi

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň hünärmenleri çagalara we ýetginjeklere sanjym etmegiň mümkindigini ykrar etdi. Guramanyň täzelenen maslahatlary onuň resmi internet saýtynda köpçülige ýetirildi. Bu barada mir24.tv habar berýär.

Resminamada aýdylyşyna görä, ýetginjeklik ýaşyna ýetmedikler COVID-19-y ululara garanyňda, has ýeňil geçirýär. «Eger-de çagalardyr ýetginjekler COVID-19-y geçirmek töwekgelçiligi has güýçli topara girmeýän bolsa, onda olara uly ýaşlylardan, dowamly gaýtalanyp durýan keseli bolan näsaglardan we lukmançylyk işgärlerinden soň sanjym etmek gerek» diýlip, maslahatlarda görkezilýär.
Mundan ozal bu guramada çagalar üçin koronawirusa garşy sanjymy ulanmak babatda ýeterlik maglumat ýokdy. Soňra iýul aýynda Gamalei adyndaky merkezde Moskwanyň lukmançylyk edaralarynyň meýdançasynda 12-17 ýaşly ýetginjekler üçin «Sputnik V» sanjymynyň kliniki barlaglarynyň başlanýandygy mälim edildi. Häzirki wagtda barlaglaryň ilkinji iki tapgyryna gatnaşmak üçin meýletinçileri saýlamak tapgyry dowam edýär.  
ABŞ-da bolsa şu ýylyň maýynda 12-15 ýaşly çagalar üçin Pfizer sanjymyny ulanmaga rugsat berildi. Munuň özi şu ýaş toparynda koronawirusa garşy peýdalanmak üçin rugsat edilen ilkinji sanjymdyr.