Çereşnýanyň peýdasy barada bilýärsiňizmi?

Çereşnýanyň peýdasy barada bilýärsiňizmi?

«Women's Health» neşiri çereşnýanyň peýdasyna bagyşlanan täze materialy çap etdi. Dietologlaryň sözlerine salgylanyp, ony adamyň ýadyny gowulandyrmaga ýardam edýän ir-iýmiş diýip atlandyrmak bolar.

Çereşnýanyň peýdaly taraplarynyň sanawyna onuň ýygyrtlaryň döremeginiň öňüni almak häsiýetini girizdiler. С witaminine we beýleki antioksidantlara baý düzüminiň hasabyna ol bedendäki sowuklama we okislenme dartgynlylygyna garşy göreşmäge kömek edýär.

«Öýjük derejesinde okislenme dartgynlylygy — munuň özi öýjüklere we DNK zeper ýetirýän hadysadyr» diýip, iýmitlenme we saglyk boýunça bilermen, lukmançylyk ylymlarynyň doktory Samanta Kassetti aýdýar.

Şeýle-de çereşnýany onkologiýa keselleriniň döremek howpuny azaldýan ir-iýmiş hökmünde kesgitlediler. Munuň sebäbi bolsa çereşnýanyň düzüminde düwnük keseline garşy effekt bilen baglanyşygy bolan polifenollaryň bardygy bilen baglanyşyklydyr. Şular bilen birlikde, çereşnýanyň gan basyşy peseltmäge, akyl başarnyklarynyň yza gaýtmak hadysasyny haýallatmaga, beýniniň we ýadyň funksiýalaryny gowulandyrmaga ýardam edýändigi ýüze çykaryldy.