Türkmen Lideri egindeşleri bilen «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda welosipedli gezelenç etdi

Türkmen Lideri egindeşleri bilen «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda welosipedli gezelenç etdi

Sebitiň ulag-logistika ulgamyny ösdürmek boýunça alnyp barylýan işleriň barşy bilen tanyşmak üçin 6-njy iýulda Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyran Türkmenistanyň Prezidenti egindeşleri bilen Awazanyň çägi boýunça gezelenç edip, onuň dowamynda bu ýerde ýaýbaňlandyrylan giň möçberli işleriň adamlaryň amatly dynç alşynyň üpjün edilmegine, olaryň saglyklarynyň berkidilmegine gönükdirilendigini belledi.

Türkmen Lideri jana şypaly deňiz howasy bilen birlikde, amatly howa ýagdaýyny we oňaýly ekologik ulgamy üpjün edip, dynç alýanlaryň sagdyn bolmagyny, özlerini oňat duýmaklaryny kepillendirýän Awaza derýasyny synlady.
Soňra egindeşleri bilen çaý başynda Balkan welaýatyna bolan iş saparynyň netijeleri boýunça maslahat geçirip, onuň dowamynda ýurdumyzyň sebitlerini, hususan-da, Balkan welaýatyny durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň meseleleri boýunça pikir alyşdy.