Lebabyň etrap hassahanalarynyň çagalar bölümine «Tiz kömek» awtoulaglary berildi

Lebabyň etrap hassahanalarynyň çagalar bölümine «Tiz kömek» awtoulaglary berildi

Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasyndan Lebap welaýatynyň her bir etrabynyň hassahanalarynyň çagalar bölümi üçin täze «Tiz kömek» awtoulaglarynyň 10-sy sowgat berildi.

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Lebap welaýatyna iş saparynyň çäklerinde döwrebap lukmançylyk enjamlary bilen enjamlaşdyrylan “Tiz kömek” awtoulaglarynyň üpjünçiligi bilen tanyşdy.
Türkmenabadyň köpugurly hassahanasynyň öňündäki meýdançada Gurbanguly Berdimuhamedowy ýygnananlaryň el çarpyşmalary astynda saglygy goraýyş we derman senagaty ministrine täze ýörite ulaglaryň açarlaryny gowşurdy.