LG öz dükanlarynda Apple-iň önümlerini satyp başlar

LG öz dükanlarynda Apple-iň önümlerini satyp başlar

Ýadymyzda bolsa, LG maý aýynda smartfon önümçiligini düýbünden bes edipdi. Indi bolsa Günorta Koreýanyň bu kompaniýasy öz dükanlarynda Apple-iň enjamlaryny satyp başlar. Bu barada ferra.ru habar berdi.

Ulanyjylar Günorta Koreýadaky 400-den gowrak “LG Best Shop” dükanlarynda Apple-iň smartfon, planşet, akylly sagat ýaly enjamlaryny satyn alyp bilerler. Şeýtmek bilen, LG öz dükanlaryna alyjy çeker, şeýle hem serişdeleriň yzygiderli dolanyşygyny üpjün eder.
LG-niň dükanlarynda Apple-iň enjamlaryny satmak üçin ýörite burçlaryň dörediljekdigi we olarda, esasan, LG-niň däl-de, Apple-iň öz hünärmenleriniň işlejekdigi bellendi. Häzirki wagtda LG-niň Mac kompýuterlerini satyp-satmajakdygy barada anyk maglumat ýok, sebäbi Günorta Koreýa kompaniýasy öz noutbuk önümçiligini ýatyrmady. Diýmek, bu ýagdaý gönüden-göni bäsdeşlik bilen bagly bolup durýar diýip, çeşme belleýär.