«Uly ýedilik» mätäçlik çekýän ýurtlar bilen sanjymlary paýlaşar

«Uly ýedilik» mätäçlik çekýän ýurtlar bilen sanjymlary paýlaşar

ABŞ mätäçlik çekýän ýurtlara kömek bermek üçin 500 million doza sanjymlary satyn alar. Bu barada Beýik Britaniýanyň Kornuoll şäherinde geçirilýän «Uly ýediligiň» sammitiniň açylyşynyň öňüsyrasynda ABŞ-nyň Prezidenti Jozef Baýden aýtdy.

Sammite gatnaşyjylar bilelikde yzagalak sebitleri sanjymlaryň milliard dozasy bilen üpjün etmegi göz öňünde tutýarlar. Habar beriş serişdeleri ABŞ-dan sanjymlaryň eýýäm awgustdan goýberiljekdigini ýazýarlar. Mälim bolşy ýaly, geçen hepdede Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy dünýä jemgyýetçiligini sanjymlary paýlaşmaga çagyrypdy.

«Amerikanyň Birleşen Ştatlary pandemiýa bilen göreşmekde sanjymlara örän uly mätäçlik çekýän ýurtlaryň, takmynan, 100-si üçin Pfizer kompaniýasynyň ýarym milliard doza sanjymyny satyn alar. Munuň özi taryhy ädim, aýratyn döwlet tarapyndan sowgat bermek üçin uly möçberdäki birwagtlaýyn satyn alynmadyr» diýip, Baýden belledi.

ABŞ hem, Beýik Britaniýa hem soňky aýlarda bu ýurtlar tarapyndan öndürilýän sanjymlary paýlaşmakdan ýüz öwrendikleri üçin tankyda sezewar boldy. Amerikan Lideriniň yzyna eýerip, Beýik Britaniýanyň Premýer-ministri Boris Jonson hem mätäçlik çekýänlere 100 million doza sanjym ibermegi söz berdi. Pandemiýanyň täsirlerine garşy göreşmek Baýden bilen Jonsonyň arasynda geçirilen ikitaraplaýyn gepleşikleriň hem esasy ugry boldy.