Fransiýa "Google"-a 270 million dollar möçberinde jerime saldy

Fransiýa "Google"-a 270 million dollar möçberinde jerime saldy

Fransiýanyň monopoliýa garşy göreş boýunça agentligi onlaýn mahabat işinde özüniň agalyk ediji ýagdaýyndan görlüp-eşidilmedik derejede hyýanatçylykly peýdalanandygy üçin "Google"-a 220 million ýewro (268 million dollar) möçberinde jerime salmak kararyna geldi. Bu barada agentligiň beýanatyna salgylanyp, "ABC" News habar berdi.

Öz bäsdeşlerini jezalandyrýandygy üçin "Google"-yň ulanýan usullary aýratyn çynlakaý bolup durýar diýip, monopoliýa garşy göreşýän edara öz beýanatynda belledi.

"Häkimiýetler agalyk edýän kompaniýanyň aýratyn jogapkärçilik çekýändigini, esasan-da, zyýan ýetirmeli däldigini ýatladýar"-diýlip, bu beýanatda aýdylýar.

Beýanatda Kaliforniýanyň Mauntin-Wýu şäherinde ýerleşýän "Google"-yň faktlary inkär etmändigini we kazyýet işini çözmek kararyna gelendigi aýdylýar. Edaranyň başlygy Isabel de Silwa munuň öň görlüp-eşidilmedik karardygyny aýtdy diýip, çeşmede beýan edilýär.