Bütin dünýäde iri habar beriş saýtlary bir pursat işlemegini bes etdi

Bütin dünýäde iri habar beriş saýtlary bir pursat işlemegini bes etdi

Iň iri habarlar agentlikleriniň web sahypalary bir wagtyň özünde bütin dünýäde işlemegini bes etdi. Bu barada Al Jazeera habar berdi.

Sişenbe güni “Finiancial Times”, “New York Times” we “Bloomberg News” ýaly dünýäniň birnäçe iri habar gullugynyň web sahypalary internete baglanmady. CNN we Fransiýanyň “Le Monde” gazetleri hem web sahypalarynda näsazlygyň ýüze çykandygy barada duýduryşy habarlaryny görkezdiler. Bu näsazlyk “Al Jazeera Media” ulgamynyň hem işini bir pursatlyk saklady.
Mundan başga-da, şol wagt “Amazon.com Inc” bölek satuw web sahypasynyň hem işlemegini bes edendigi aýdylýar. Ýöne "Amazonyň" wekilleri bu hakynda hiç zat diýip dil ýarmadylar.
Şeýle hem iňlisleriň “The Guardian” gazeti hem özüniň web sahypasyna we programmasyna zeper ýetendigini habar berdi. Beýleki iňlis habar beriş serişdeleriniň käbirler saýtlary hem az salymlyk açylman galdy. Aýdylmagyna görä, şol wagt Angliýanyň hökümetiniň esasy web sahypasy hem elýeterli däl eken.
Dünýäniň iň iri habarlar agentlikleriniň web sahypalaryna täsir eden bu näsazlygyň sebäbi entek belli däl diýip, çeşme belläp geçdi.