2030-njy ýyla çenli Yrakda suw çökgünligi döräp biler

2030-njy ýyla çenli Yrakda suw çökgünligi döräp biler

Sebitde howanyň üýtgemegi we Tigr hem-de Ýewfrat derýalarynyň suwunyň işjeň ulanylmagy sebäpli, Yrak 2035-nji ýyla çenli suw gorlarynyň güýçli ýetmezçiligi bilen ýüzbe-ýüz bolup biler. Bu barada Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni mynasybetli eden çykyşynda Yragyň Prezidenti Barham Saleh aýtdy — diýip, TASS-a salgylanyp, Trend agentligi habar berýär.

Prezident kanselýariýasynyň saýtynda Barham Salehiň: «Yrak soňky 40 ýyldan bäri dürli görnüşli düýpli öwrülişiklerden ejir çekýär. Uruşlar, sanksiýalar, terrorizm we içerki gapma-garşylyklar onuň durnuklylygyna hem-de raýatlarynyň abadançylygyna howp salýar. Ýöne ýurduň ýüzbe-ýüz bolýan iň esasy hem uzak möhletleýin howpy, gürrüňsiz, ykdysady üýtgeşmeler we howanyň üýtgemegi zerarly daşky gurşawa zyýan ýetirilmegi bilen baglanyşyklydyr. Yragyň Suw gorlary ministrliginiň maglumatlaryna görä, 2035-nji ýyla çenli biziň ýurdumyzda her ýylda takmynan 10,8 milliard kub metr suw ýetmezçiligi döräp biler» diýen sözleri getirilýär.
Şular bilen birlikde, onuň sözlerine görä, 2050-nji ýyla çenli ýurduň ilaty häzirki 38 million bolanlygyndan, 80 million adama çenli köpeler, bu bolsa howanyň üýtgemegine üns berilmese, ykdysady we durmuş töwekgelçiliklerini has-da ýokarlandyrar.