2021-nji ýylyň maýy bitkoiniň taryhynda iň ýaramaz aý boldy

2021-nji ýylyň maýy bitkoiniň taryhynda iň ýaramaz aý boldy

Bitkoin üçin maý aýy taryhda iň ýaramaz aý boldy. Bu aýda bitkoin 50%-den gowrak, ýagny 30 müň dollara çenli arzanlady diýip, cursorinfo.co.il habar berdi.

Ýylyň ikinji çärýegi bitkoin üçin ýokary girdejili bolan hem bolsa, aktiw 2021-nji ýylyň şol döwründe hiç hili peýda görüp bilmedi. Ýaňy tamamlanan maý aýy esasy kripto walýuta üçin şowsuz aý boldy diýip arkaýyn aýdyp bolar. Aktiw geçen aprel aýynda taryhy rekord derejesine — 65 müň dollara ýetenden soň gaty meşhur boldy, ýöne ahyrynda ýene 60 müň dollardan aşaklady.
Aslynda, maý gowy başlapdy. Bitkoin ilkinji hepdede birnäçe müň dollar ýokary galdy. Hatda 60 müň dollarlyk çägi geçmäge hem ýakyn geldi. Ýöne netijede muny başarmady we bu kripto jemgyýetinde ynjalyksyzlyk döretdi.
Birnäçe günüň içinde kripto puluň hümmeti 58 müň dollardan 50 müň dollara, soňra bolsa 40 müň dollara çenli arzanlady we netijede, 19-njy maýda 30 müň dollara düşdi. Şondan bäri bitkoin birneme ýokary galan hem bolsa, henize çenli 40 müň dollardan geçip bilmedi.