Türkmenistanyň Migrasiýa boýunça halkara guramasy bilen özara hereketleriniň ugurlary maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň Migrasiýa boýunça halkara guramasy bilen özara hereketleriniň ugurlary maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew Migrasiýa boýunça halkara guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin utgaşdyryjysy, guramanyň Gazagystandaky, Gyrgyzystandaky, Türkmenistandaky we Özbegistandaky wekilhanalarynyň ýolbaşçysy Zeýnal Gajiýew bilen geçiren onlaýn görnüşindäki duşuşygynda özara hereketleriň hukuk binýadyny pugtalandyrmagyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Türkmenistanyň DIM-niň saýtynyň habar bermegine görä, taraplar şonuň ýaly-da Türkmenistanyň Hökümeti bilen Migrasiýa boýunça halkara guramasynyň arasyndaky taslamalaryň maliýeleşdirilmegine we bilelikde maliýeleşdirilmeginiň Baş ylalaşygyna degişli meselelere hem seredip geçdiler.
«Türkmenistanda adam söwdasynyň pidalarynyň degişli ugurlara gönükdirilmeginiň milli guralynyň işe girizilmegi» atly täze milli taslamanyň durmuşa geçirilmegi bilen bagly meselelere hem jikme-jik garaldy. Türkmenistan tarapyndan adam söwdasyna garşy göreşmek, şol sanda onuň pidalaryna hukuk hem-de durmuş häsiýetli gaýragoýulmasyz kömekleriň berilmegi babatynda milli derejede alnyp barylýan hereketler beýan edildi. Şonuň ýaly-da adam söwdasynyň pidasy bolan adamlar bilen işlemegiň kesgitlenen tertibiniň öwrenilmegi üçin hünärmenleriň okadylmagynyň zerurlygy nygtaldy.