COVID-19-y ýeňmek üçin sanjymlary gyssagly paýlaşmak zerur

COVID-19-y ýeňmek üçin sanjymlary gyssagly paýlaşmak zerur

«Häzir saglygy goraýyş çökgünliginiň düýpgöter soňuna çykman, biz hiç hili giň gerimli dikeldiş işlerini geçirip bilmeris. Şunuň we beýleki meseleleriň çözgüdi diňe sanjymlara elýeterlilikdir» — diýip, dünýäniň iri halkara guramalarynyň dördüsiniň — Halkara pul gaznasynyň, Bütindünýä bankynyň, Bütindünýä Söwda Guramasynyň we Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň ýolbaşçylary tarapyndan gol çekilen beýannamada aýdylýar. Bu beýannamanyň mazmuny barada BMG-niň resmi internet saýtynda maglumat berildi.

Iri halkara guramalaryň ýolbaşçylary bu beýannamada dünýä döwletlerini 50 milliard dollarlyk maýa goýumyna barabar bolan täze «Ýol kartasyny» goldamaga çagyrýar. Uly möçberli maliýe goýumy anyklaýyş we bejeriş serişdeleriniň önümçiligini artdyrmaga we olary paýlamaga, kislorod enjamlaryny, lukmançylyk abzallaryny satyn almaga hem-de sanjymlar üçin sarp ediler. Halkara pul gaznasynyň barlaglaryna görä, bu çäreler ösüp barýan ýurtlarda pandemiýanyň öňüni almaga, keselçiligiň we ondan heläk bolýanlaryň derejesini peseltmäge, goşmaça 9 trillion dollary goşmak arkaly 2025-nji ýyla çenli ykdysadyýeti dikeltmäge ýardam eder.
Olar tutanýerlilik bilen ösen döwletleri ösüp barýan ýurtlar bilen artykmaç sanjym dozalaryny paýlaşmaga çagyrýar. Sanjymlaryň BSGG we onuň hyzmatdaşlary tarapyndan döredilen «COVAX» mehanizmi arkaly paýlaşylmagy bolsa az girdejili ýurtlara olary tölegsiz ýa-da arzanladylan bahada satyn almaga mümkinçilik berer.