Ýewropada şäherara "portallar" ornaşdyrylyp başlandy

Ýewropada şäherara "portallar" ornaşdyrylyp başlandy

Litwada we Polşada bu ýurtlaryň ýaşaýjylaryna göni aragatnaşyk ýola goýmaga mümkinçilik berýän “portallar” ornaşdyryldy. Ol kameralardan we uly ekrandan ybarat ulgam bolup durýar diýip, msn.com habar berdi.

Bu ulgama "portal" diýilmeginiň sebäbi, esasan, onuň ekranynyň şekili bilen baglanyşyklydyr. Özi-de ol uzakdaky bir şäheriň köçelerinden görnüşleri edil golaýjygyňda ýaly edip görkezýär. Taslamanyň awtorlary onuň esasy maksadynyň adamlary "agzybirlik ideýasyna täzeden garamaga" höweslendirmekdigini aýtdy. Mundan başga-da, olaryň pikiriçe, minimalistik dizaýn şäheriň geljekki keşbini emele getirmäge kömek edýär.
"Portallar" häzire çenli Wilnýusda we Lýublinde  oturdyldy. Awtorlar şeýle ulgamlary geljekde dünýäniň beýleki şäherlerinde hem ornaşdyrmagy meýilleşdirýärler. Şeýle hem olar taslamanyň web sahypasynda öz şäheriňiz, "portal" ýa-da tutuş planetanyň geljegi bilen bagly pikirleriňizi ýazyp ibermegi teklip edýärler.