Söwda-senagat edarasynda Aşgabadyň 140 ýyllygyna bagyşlanan sergi geçirilýär

Söwda-senagat edarasynda Aşgabadyň 140 ýyllygyna bagyşlanan sergi geçirilýär

Düýn Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde paýtagtymyzyň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygyna bagyşlanylan «Ak şäherim Aşgabat» atly XX halkara köpugurly sergi öz işine başlady.

Forum Aşgabat şäheriniň häkimligi hem-de Söwda-senagat edarasy tarapyndan guraldy.
Ýurdumyzyň baş şäheriniň ýeten sepgitlerini, geljekki ösüş meýilnamalaryny açyp görkezýän giň gerimli serginiň meýdançalarynyň birinde şähergurluşyk, dolandyryş ulgamlary, inžener-üpjünçilik, ulag, aragatnaşyk, senagat we durmuş düzümleri, gurluşyk hem-de gurluşyk serişdeleri, enjamlar we jemagat tehnikasy, ekologiýa, abadançylyk ýaly ýörite bölümler görkezilýär.
Sergä kärhanalaryň we beýleki düzümleriň 90-dan gowragy, şol sanda daşary ýurt kompaniýalarynyň wekilleri gatnaşýarlar.
Sergi şu gün hem öz işini dowam edýär. Ol tamamlanandan soňra gatnaşyjylaryň hemmesine degişli şahadatnamalar we diplomlar gowşurylar.