Planetamyzda näçe guşuň ýaşaýandygy anyklandy

Planetamyzda näçe guşuň ýaşaýandygy anyklandy

Awstraliýaly alymlar umumy sanyny we her bir görnüşiň sanyny anyklamak üçin guşlaryň ýazuwyny geçirmek kararyna geldiler. Özleriniň barlag işinde olar guşlara gözegçilik edýän onlaýn maglumatlar bazasy bolan eBird-i peýdalandylar. Hünärmenler onuň kömegi bilen guşlaryň bar bolan görnüşleriniň 92%-niň wekillerini kesgitlemegi we sanamagy başardylar. Galan görnüşler sanynyň azdygy we olary bellige almagyň kynlygy sebäpli statistika girizilmedi diýip, news.mail.ru habar berýär.

Netijede, hünärmenler häzirki wagtda dünýäde, takmynan, 50 milliard ýabany guşuň ýaşaýandygyny anykladylar, bu bolsa adamlardan tas alty esse köpdür.
Bu guşlar 9,7 müň görnüşe degişlidir. Olardan has giňden ýaýrany we köp sanlysy – öý serçeleri, adaty garasarlar, delawer çarlaklary we oba garlawajy. Alymlar bu görnüşleriň her birinde milliarddan gowrak şahsy hasaba aldylar.

“Adamlar öz görnüşimiziň wekillerini sanamak üçin köp tagalla etdiler we Ýer ýüzünde 7,8 milliard adamyň ýaşaýandygyny anykladylar. Täze gözleg işi bolsa beýleki görnüşleriň hem wekilleriniň takyk sanyny bilmek üçin edilen ilkinji giňişleýin synanyşykdyr” – diýip, Awstraliýanyň Sidneý şäherindäki Täze Günorta Uels uniwersitetiniň (UNSW) ekology Uill Kornuell belleýär.

Alymlar häzirki wagtda guşlaryň arasynda diňe birnäçe görnüşiň agdyklyk edýändigini nygtaýarlar. Geljekki gözlegleriň kömegi bilen guşlaryň bu görnüşleriniň şeýle artykmaçlyga eýe bolmagynyň käbir sebäplerini öwrenmek bolar.