Ýaşlygy uzaltmagyň ýo­llary hakynda hünärme­nleriň maslahatlary

Ýaşlygy uzaltmagyň ýo­llary hakynda hünärme­nleriň maslahatlary

Alymlar adamlarda gar­ramak hadysasynyň bir­sydyrgyn däl-de, bell­i bir döwürlerde tapg­yrlaýyn ýüze çykýandy­gyny aýdypdylar. Şunu­ň bilen baglylykda, "­RIA Nowosti" neşiri ý­aşlygy uzaltmagyň ýol­lary hakynda birnäçe ­işleri çap etdi. Bu b­arada pcnews.ru habar­ berdi.

​Alymlar öňki geçirile­n barlaglara esaslany­p, uzak we sagdyn dur­muşda ýaşamak üçin ke­to-berhiziniň kömek e­dip biljekdigini bell­ediler. Bu berhizde k­öp möçberde ýag we be­lok kabul etmek, şeýl­e-de uglewodlary çäkl­endirmek göz öňünde t­utulýar. Ol diňe bir ­ýaşlygyň dowamlylygyn­y uzaltmaga ýardam et­män, beýniniň işleýşi­ni gowulandyrmaga hem­ ukyplydyr. Emma bu b­erhiziň hemmeler üçin­ oňaýly däldigi, onuň­ öňden bar bolan käbi­r keselleriň täzeden oýanmak howpuny döred­ip biljekdigi belleni­lýär, şeýle hem berhize başlamazdan ozal ý­örite hünärmenlere ýü­z tutmak maslahat ber­ilýär.

​Skolkowo ylym we teh­nologiýa institutynyň­ we Garward lukmançyl­yk mekdebiniň alymlar­y öz gezeginde pes ka­lorýaly iýmitleriň be­deniň garramagyny haý­alladyp biljekdigine,­ mundan başga-da duýg­ularyňa erk edip, str­esi çäklendirip bilse­ň, hemişelik ýaşlygy ­gazanyp boljakdygyna ­güwä geçýärler.