BSGG hepdede näçe sagatdan artyk işlemegiň howpludygyny anyklady

BSGG hepdede näçe sagatdan artyk işlemegiň howpludygyny anyklady

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň hünärmenleri yzygiderli artyk işlemegiň howpludygy barada duýdurýarlar. Iş wagtyndan daşary edilen işiň zyýany barada Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy (BSGG) we Halkara zähmet guramasy (HZG) tarapyndan hödürlenen hasabatda aýdylýar diýip, TASS habar berýär.

Hasabatda howply çägiň hepdede 55 iş sagadydygy bellenilýär. Şondan soň işçide saglygy bilen bagly näsazlyklar ýüze çykyp biler.

“Geçirilen barlaglara laýyklykda, hepdede 55 sagat ýa-da ondan hem köp işlemek 35-40 sagat iş hepdesi bilen deňeşdirilende, insult howpunyň 35% we ýüregiň işemiýa keselinden ýogalmak howpunyň 17% ýokarlanmagy bilen baglanyşýar” – diýlip, BSGG-niň hasabatynda aýdylýar.

Hasabatda 2016-njy ýylda 398 müň adamyň insultdan we 347 müň adamyň ýürek keselinden ýogalandygy bellenilýär. Bu ölümleri gurama artyk işlemek bilen baglanyşdyrýar.
Hünärmenler artyk işlemegiň, esasan, erkek adamlaryň saglygyna güýçli täsir edýändigini belleýärler, çünki ähli ölümleriň 72%-i olaryň paýyna düşýär. Şol bir wagtyň özünde, köp işleýän adamlaryň sany köpelýär we häzirki wagtda dünýä ilatynyň 9%-ni emele getirýär.

“Hiç bir iş özüňi insult ýa-da ýürek keseli howpuna itereniňe degmeýär” – diýip, BSGG-niň Baş direktory Tedros Adhanom Gebreýesus belleýär.