Gresiýa daşary ýurtly syýahatçylar üçin açyldy

Gresiýa daşary ýurtly syýahatçylar üçin açyldy

Gresiýa syýahatçylary kabul etmäge taýýar. 14-nji maýdan ýurt gelýänler üçin çäklendirmeleriň köpüsini ýatyrdy. Indi sanjym alanlaryň ählisi Gresiýa baryp biler ýa-da olaryň ýanynda uçuşdan 72 sagat öň edilen koronawirus üçin barlagyň otrisatel netijesi bolmaly. Daşary ýurt raýatlary iki hepdelik karantine ýerleşdirilmez, olara ýurduň içinde hereket etmäge rugsat berilýär. Bu barada tourism.interfax.ru habar berýär.

Respublikanyň syýahatçylyk ministri Haris Teoharis syýahatçylaryň saglygyny goramak üçin ýurtda toplumlaýyn çemeleşmäniň hereket etjekdigini aýtdy. Ýagny, gürrüň giriş düzgünlerini berjaý etmek barada gidýär: uçara münenlerinde syýahatçylar otrisatel PZR-barlagyny ýa-ha sanjym şahadatnamasyny, ýa-da kowid üçin antibedenjikleriniň barlygy barada kepilnamany görkezmeli. Barlag kepilnamasy 5 ýaşdan çagalar üçin zerurdyr.
Gresiýa üstünlikli syýahatçylyk möwsümi geçen ýyl 8 göterim pese gaçan ykdysadyýeti ösdürmäge kömek eder diýip umyt edýär. 2019-njy ýylda syýahatçylyk Gresiýa 18,2 milliard ýewro girdeji getirdi, ýurda 34 mln syýahatçy bardy. 2020-nji ýylyň ýanwar aýyndan oktýabr aralygynda Gresiýa 7,4 mln adam bardy, syýahatçylykdan gelen girdeji 4,3 mlrd ýewro boldy.
20-nji maýdan soň Ispaniýa hem daşary ýurtlular üçin açylyp bilner. Bu barada ýurduň syýahatçylyk ministri habar berdi. Mundan başga-da, patyşalyk ÝB-e koronawirus keseliniň derejesi pes bolan ýurtlardan PZR barlagy we sanjym bolmazdan syýahatçylaryň girmegine rugsat bermek baradaky başlangyjy öňe sürýär.