Içginiň reňki sport görkezijilerine täsir edýär

Içginiň reňki sport görkezijilerine täsir edýär

Londonyň Westminster uniwersitetiniň alymlary gülgüne reňkli sport içgileriniň öndürijiligi 4,4% ýokarlandyryp bilýändigi baradaky täsin netijä geldiler. Bu barada popmech.ru habar berýär.

Barlag işleriniň çäginde alymlar käwagt iki içginiň birini owurtlap, 30 minut ylgaw eden meýletinçileriň maglumatlaryny öwrendiler. Bir çüýşe dury suwuklyk, ikinjisi düzümi meňzeş bolan, ýöne gülgüne reňkli suwuklyk bilen doldurylypdy. Gülgüne suwy içen gatnaşyjylar dury suw içenlerden ortaça 212 metr köp ylgadylar.
Şunuň bilen birlikde, gülgüne içginiň özüňi gowy duýmaga kömek edýändigi anyklandy, bu bolsa öz gezeginde maşklary aňsat we lezzetli edýär.
Barlag işiniň awtorlary gelen netijelerini türgenleşik wagtynda uglewodly içgilerini içmegiň adam tarapyndan maşklaryň intensiwliginiň kabul edilmegine täsir edip bilýändigini görkezýän ozalky işler bilen düşündirýärler. Azyk önümlerinde gülgüne reňkiň süýji, uglewod we şeker önümleri bilen birleşýändigi üçin, awtorlar bu öwüşgin plasebo ýaly işleýär diýip hasaplaýarlar.
“Frontiers in Nutrition” žurnalynda neşir edilen bu iş içginiň reňkiniň maşklaryň netijeliligine täsirini bahalandyrýan ilkinji iş bolmak bilen, geljekde sport içgileri we maşklar bilen bagly barlaglaryň täze ugruny açmaga mümkinçilik berýär.