Türkiýe 17-nji maýdan soň çäklendirmelerini aýryp başlar

Türkiýe 17-nji maýdan soň çäklendirmelerini aýryp başlar

Türkiýäniň häkimiýetleri ýurtda koronawirus bilen kesellänleriň sanynyň azalýandygy sebäpli, 17-nji maýdan soň kem-kemden lokdaundan çykyp başlajakdygyny mälim etdi diýip, “Hurriyet Daily News” gazeti habar berýär. Muny tourism.interfax.ru ýetirýär.

“Pandemiýany gözegçilik astyna alyp, biz Remezan aýyndan soň epidemiýany kadalaşdyrmak we gözegçilikde saklamak boýunça çäreleri kabul ederis. Biz bu betbagtçylykdan geçen ýylyň ahyryna çenli dynmagy meýilleşdiripdik, ýöne pandemiýanyň täze tolkunlary diňe biziň ýurdumyza däl, eýsem, bütin dünýä täsirini ýetirdi. Biz ýene çäklendiriji çäreleri kabul etmäge mejbur bolduk” – diýip, Türkiýäniň prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan Oraza baýramynyň tamamlanmagy mynasybetli eden teleýüzlenmesinde aýtdy.

Ärdoganyň aýtmagyna görä, koronawirusa garşy göreşmek üçin ähli serişdeleri, şol sanda sanjymlary ulanmak göz öňünde tutulýar. Ol häkimiýetleriň pandemiýa sebäpli işi ejir çeken adamlaryň meselelerinden habarlydygyny we olary ýok etmäge taýýardygyny sözüniň üstüne goşdy.
Häzirki wagtda Türkiýede berk çäklendirmeler hereket edýär, oňa laýyklykda şäherara gezelençlerine çäklendirme bar, bazarlar we azyk dükanlary 10:00-dan 17:00-a çenli işleýärler we diňe zerur bolan önümleri hem-de harytlary satýarlar, restoranlar we kafeler bolsa iýmitleri diňe ýanyň bilen alyp gitmek arkaly satýarlar. Şeýle-de, ýurtda komendant sagady hereket edýär. Türkiýede syýahatçylyk maksady bilen bolýan daşary ýurtlular ony berjaý etmän bilýärler.