Türkmenistanyň Prezidenti Oraza baýramyny bellemek hakynda Permana gol çekdi

Türkmenistanyň Prezidenti Oraza baýramyny bellemek hakynda Permana gol çekdi

Türkmenistanyň Prezidenti Oraza baýramyny bellemek hakyndaky Permana gol çekdi.

Gol çekilen resminama laýyklykda, Türkmen halkynyň Milli baýramy bolan Oraza baýramyny 2021-nji ýylyň 13-nji maýynda bellemek göz öňünde tutuldy.

Şeýle hem şu Permanyň ýerine ýetirilmegini eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, ähli edaralar, kärhanalar we guramalar üpjün etmek bellenildi.