Tokiodaky Olimpiýa oýunlary üçin Pfizer we BioNTech sanjymlary saýlandy

Tokiodaky Olimpiýa oýunlary üçin Pfizer we BioNTech sanjymlary saýlandy

Amerikan kompaniýasy Pfizer we onuň germaniýaly hyzmatdaşy BioNTech Halkara Olimpiýa komiteti bilen Tokioda geçiriljek Olimpiýa oýunlarynda türgenlere koronawirusa garşy sanjym etmek üçin öz derman serişdelerini bermek barada ylalaşyk gazandy. Bu barada nemes kompaniýasynyň saýtynda neşir edilen metbugat beýanatynda aýdylýar diýip, TASS habar berýär.

“Pfizer bilen BioNTech 2021-nji ýylyň 23-nji iýulynda başlajak Tokiodaky Olimpiýa we Paralimpiýa oýunlaryna gatnaşýan türgenlere we wekiliýetlere sanjym etmek üçin COVID-19-a garşy öz derman serişdelerini bermek barada HOK bilen özara düşünişmek hakynda ähtnama gol çekilendigini habar berdiler” – diýlip, beýannamada aýdylýar. Sanjymyň ilkinji dozalarynyň gatnaşyjylara maý aýynyň ahyrynda ýetirilmegine garaşylýar.
“Bu sanjymyň şeýle berilmegi Tokiodaky Olimpiýa we Paralimpiýa oýunlaryny ähli gatnaşyjylar üçin howpsuz etmäge, şeýle-de Oýunlaryň ýolbaşçylary bilen raýdaşlygy görkezmäge kömek etjek çärelerimiziň ýene bir guralydyr” – diýip, HOK-nyň ýolbaşçysy Tomas Bah belledi.
– Biz türgenleri we olimpiýa wekiliýetleriniň agzalaryny görelde bolup, mümkin boldugyndan sanjym almaga çagyrýarys. Biz Pfizer we BioNTech kompaniýalaryna Tokiodaky Olimpiýa we Paralimpiýa oýunlarynyň öňüsyrasynda türgenleriň we oýunlara gatnaşyjylaryň sanjymyny goldamak üçin beren bu “sowgady” üçin minnetdarlyk bildirýäris”.