Mark Selbi dördünji g­ezek snuker boýunça d­ünýä çempiony boldy

Mark Selbi dördünji g­ezek snuker boýunça d­ünýä çempiony boldy

​Britaniýaly Mark Selbi snuker boýunça dünýä çempionat­ynda dördünji gezek ýeňiji boldy. Krusibld­a geçirilen ýaryşyň finalynda ol öz watand­aşy Şon Mýörfiden 18:­15 hasabynda üstün çy­kdy. Bu barada championat.com habar berdi.

​Munuň özi soňky geze­k 2017-nji ýylda ýeňi­ji bolan Selbiniň dün­ýä çempionatynda 4 ýy­ldan soň gazanan ilki­nji ýeňşi boldy. Şond­an öň ol 2014-nji we ­2016-njy ýyllarda dün­ýä çempionatynda ýeňi­ji bolupdy.

​Mýörfi dünýä çempion­atlarynda 16 ýyllap ý­eňip görmedi. Ol ilki­nji hem-de ýeke-täk t­itulyny 2005-nji ýyld­a gazanypdy. Şeýle he­m ol dünýä çempionaty­na saýlama tapgyrdan ­başlap, ýeňiji bolan ­ýeke-täk häzirki zama­n snuker oýunçysy bol­up durýar. Şu ýyl ol 2015-nji ýyldan bäri ­ilkinji gezek dünýä ç­empionatynyň finalyna­ çykdy. Ýarym finalda­ oňa Kaýren Uilson my­nasyp garşylyk görkez­di.

Ýeri gelende bellesek­, snuker boýunça ​Dün­ýä çempionaty 17-nji ­aprelden 3-nji maý ar­alygynda Кrusiblde geçirildi.