Ilon Mask Aýda we Marsda bazalary gurmagy teklip etdi

Ilon Mask Aýda we Marsda bazalary gurmagy teklip etdi

Tesla we SpaceX kompaniýalaryny esaslandyryjy Ilon Mask Aýda ýaşaýyş bazasyny, soň bolsa Marsda şäher gurmagyň zerurdygyny aýtdy. Bu barada iz.ru habar berýär.

“Biz uzak wagt bäri Aýda bolmadyk. Biz ol ýere dolanyp barmaly we Aýda hemişelik bazany gurmaly. Men hemişelik ýaşalýan baza barada gürrüň edýärin. Soň bolsa Marsda şäher gurmak gerek. Adamzat kosmiki görnüşe, diňe bir däl-de, birnäçe planetanyň ýaşaýjylaryna öwrüler” – diýip, “Independent” neşiri Maskyň sözlerini getirýär.

Şeýle-de, Mask ABŞ-nyň aeronawtika we kosmos giňişligini öwrenmek boýunça milli edarasynyň (NASA) 2024-nji ýylda Aýa gonmak meýilnamalarynyň durmuşa geçirilip bilinjekdigini belledi.
2019-njy ýylyň ýazynda NASA Aý maksatnamasy Artemis-iň (“Artemida”) taslamasyny anons etdi. Taslamany durmuşa geçirmegiň jemleýji tapgyrynda NASA 2024-nji ýylda astronawtlaryň Aýa gonmagyny amala aşyrmagy meýilleşdirýär. Agentlik bu möhletiň süýşürilip bilinjekdigini hem belledi.
Ýatlap geçsek, SpaceX kompaniýasy Starship planetara köp gezeklik kosmos gämisiniň synaglaryny geçirýär. Ol Marsa we Aýa uçuşlar, şeýle-de 100 astronawt üçin niýetlenendir.