UFC-niň ýolbaşçysy: Usman ýarym orta agramda MMA-nyň iň gowy söweşijisi

UFC-niň ýolbaşçysy: Usman ýarym orta agramda MMA-nyň iň gowy söweşijisi

UFC-niň prezidenti Deýna Uaýt MMA-nyň nigeriýaly söweşijisi Kamaru Usmanyň çykyşyna ýokary baha berdi. Bu barada prostoprosport.ru habar berýär.

Ol 33 ýaşly türgeniň ýarym orta agramyň iň gowy wekilidigini we munuň diňe bir amerikan ligasyna däl, eýsem, beýleki guramalara-da degişlidigini aýtdy. 

“Usman – bu diwizionda dünýäniň iň gowy söweşijisi”  - diýip, ol belledi. Delil hökmünde ol söweşijiniň soňky netijelerine salgylandy. 
“Gör, ol nämeler edýär. Her geçiren söweşiniň netijesinde Kamaru kämilleşýär. Ol hemmeleri ýeňdi we indi bu ýigitler bilen ikinji gezek söweşýär. Onuň Kowington bilen söweşi taryhdaky iň gowy söweşleriň biri boldy.
Bu diwizionda bir “ganhor” bar. Size Kowington ýarap hem, ýaraman hem biler, ýöne ol promouşeniň iň gowy söweşijileriniň biri. Şeýle-de bolsa, Usman onuň bilen netijeli söweşdi. Bu meniň haçan-da bolsa gören iň gowy çykyşlarymyň biri” – diýip, Uaýtyň sözlerini BJ Penn saýty getirýär.

25-nji aprelde Usman UFC 261 turnirinde amerikaly Horhe Maswidaly ýeňdi. Ýeri gelende bellesek, garyşyk başa-baş göreşdäki karýerasynyň dowamynda nigeriýaly söweşiji 19 gezek ýeňiş gazandy we bir gezek ýeňildi. Ol ýarym orta agramda UFC-niň çempionydyr.