Hytaý 2021-nji ýylda ykdysadyýetiniň ösüşi boýunça dünýäde birinji orny eýeledi

Hytaý 2021-nji ýylda ykdysadyýetiniň ösüşi boýunça dünýäde birinji orny eýeledi

2021-nji ýylyň birinji çärýeginde koronawirus pandemiýasyndan soň önümçilik we sarp ediş işjeňligi kadaly ýagdaýa gelen Hytaýyň ykdysady ösüşi, geçen ýyl bilen deňeşdirilende, 18,3% ýokarlandy. Bu barada The Independent habar berdi.

Anna güni mälim edilen bu görkezijiler 2020-nji ýylyň başyndaky ýagdaýyň deňeşdirmesi esasynda artdyryldy. Şol döwürde ykdysadyýetiniň möçberi boýunça dünýäde ikinji ýurt soňky onýyllygyň dowamyndaky iň düýpli çökgünligi başdan geçiripdi. Ýurduň Hökümeti ykdysadyýet eýýäm dikelip başlananda, işjeňligiň ösüşiniň 2020-nji ýylyň soňky çärýegi bilen deňeşdirilende has pes, ýagny 0,6% bolandygyny aýtdy.
Awtoulag önümçiliginiň we beýleki sarp edijileriň ösüşi ýurtda geçen ýylyň mart aýynda zawodlaryň we dükanlaryň açylmagyna rugsat berleninden bäri pandemiýadan öňki derejesine çykdy.
Ýurduň Milli statistika býurosynyň hasabatynda aýdylyşy ýaly, ykdysadyýet “konsolidirlenen esasda durnukly öndürijiligi we ýokary ösüş depginini görkezýär”.