Howanyň üýtgemegi kölleri adam saglygy üçin howply etdi

Howanyň üýtgemegi kölleri adam saglygy üçin howply etdi

"Science Alert" neşiri amerikan alymlarynyň gök-ýaşyl suwotulary öwrenmäge gönükdirilen ylmy barlaglarynyň netijeleri barada material çap etdi. Oňa laýyklykda, alymlar howanyň üýtgemegi kölleri ölüm howply derejä ýetirdi diýen netijä geldiler. Bu barada ferra.ru habar berdi.

Howanyň üýtgemegi we oba hojalyk galyndylarynyň suw howdanlaryna akdyrylmagy netijesinde dörän gök-ýaşyl suwotularyň işjeň güllemeginiň ölüm howply toksinleriň atmosfera düşmegine sebäp bolýandygy ýüze çykardy. Suwotular adam saglygyna howp salýan anatoksin bölüp çykarýar. Olar, hususan-da, demiň gysmagyna, myşsalaryň spazmyna, damaryň çekmegine sebäp bolýar we dem alşyň togtamagy görnüşinde ölüm howpludyr. Sianobakteriýalar ýyly we ýokumly suwda işjeň köpelýärler.
Barlagyň çäginde alymlar käbir ýagdaýlarda anatoksin howa-da aralaşyp bilýär diýen netijä geldiler. Beýle netijä 2019-njy ýylda Massaçusets ştatynyň Kapaum howzunyň gyrasynda hünärmenler onuň ýokary konsentrasiýasyny - bir millilitr üçin 21 nanogramy ýazga alandan soň gelindi. Alymlar sianotoksinlerden dem almagyň saglyga zyýanlydygyny duýdurdylar.