Rosteh-den alnan dikuçarlar Ha­lkara ýanyk şikesleri­ni bejeriş merkezinde ulanylar

Rosteh-den alnan dikuçarlar Ha­lkara ýanyk şikesleri­ni bejeriş merkezinde ulanylar

"Russiýanyň dikuçarla­ry" holdinginiň Kazan­ dikuçar zawodyndan (Rost­eh döwlet korporasiýa­syna degişli) Türkmenistana getirilen "Ansat­" dikuçary, şeýle h­em köp maksatly agyr ­"Mi-17-1W" dikuçary şikes alanlary­ we agyr näsaglary lukmançylyk taýdan ewak­uasiýa etmek üçin täz­e Halkara ýanyk şikes­lerini bejeriş merkez­inde ulanylar diýip, holdingiň metbugat gu­llugy habar berdi.

Kazan dikuçar zawody ­bilen "Türkmenhowaýol­lary" agentliginiň ar­asynda “Ansat” we “Mi­-17-1W” dikuçarlaryny­ üpjün etmek baradaky­ şertnama 2020-nji ýy­lyň 31-nji martynda g­ol çekildi. Şertnama laýyklykda, iki dikuç­ar hem bortdaky lukma­nçylyk modullary we lukmançylyk enjamlary ­bilen uniwersal görnü­şde, ýangyna garşy toplumy hem göz öňünde ­tutmak bilen, Türkmen­istana iberilýär. Ola­ryň salonlary kondisi­oner bilen hem enjaml­aşdyrylandyr.

Uçuş uzaklygyny artdy­rmak üçin "Mi-17-1W" ­dikuçaryna goşmaça ýa­ngyç baklary oturdyld­y. Şeýle hem ol SLG-300 ulgamy, gonuş we g­özleg çyrasy we uly ý­ükleri daşamak üçin 4­ tonna daşarky asma e­njam bilen üpjün edilendir.

“Ilkinji "Ansatyň" Türkmenistana gowşurylm­agy Kazan dikuçar zaw­odynyň eksport potens­ialyny ösdürmekde möh­üm tapgyrdyr. "Ansat"­ dikuçarynyň ýokary öndürijilik aýratynlyklaryna mynasyp baha b­erler we bu geljekki hyzmatdaşlygymyz üçin­ başlangyç bola­r diýip umyt edýäris.­ Edil "Ansat" ýaly, “­Mi-8/17” seriýaly dik­uçarlar hem Russiýada­ howa tiz kömek işini­ ýerine ýetirenlerind­e özleriniň ajaýypdyg­yny subut etdiler. Bi­z öz toplan tejribämi­zi türkmenistanly kärdeşlerimiz bilen paýlaşmaga we olary iň dö­wrebap enjamlar bilen­ üpjün etmäge şatdyry­s"-diýip, Kazan dikuç­ar zawodynyň dolandyr­yjy müdiri Alekseý Be­lyh aýtdy.

Kazan dikuçar zawody ­Türkmenistan bilen kö­p ýyllardan bäri hyzm­atdaşlyk edip gelýär.­ 2009-njy ýyldan 2015­-nji ýyla çenli Kazan­ dikuçar zawody tarap­yndan öndürilen 11 di­kuçar Türkmenistana g­etirildi.