«Türkmenpoçta» awtosürüjilere jerimeleri anyklap bermek boýunça täze hyzmaty girizdi

«Türkmenpoçta» awtosürüjilere jerimeleri anyklap bermek boýunça täze hyzmaty girizdi

Awtoulagyň tizliginiň bellenilen çäkden ýokarlandyrylandygy üçin jerimeler barmy, olar boýunça näçe töleg bellenildi, bu tölegler geçirildimi — awtosürüjiler bu baradaky giňişleýin maglumatlary «Türkmenpoçta» poçta aragatnaşyk kompaniýasynyň sorag-jogap gullugynyň täze hyzmatyndan peýdalanyp anyklap bilerler.

Munuň üçin «075» belgä jaň edip, öz awtoulag belgiňi aýtmak ýeterlik.
«Türkmenpoçtanyň» saýtynda habar berlişi ýaly, bu belgä jaň etmek arkaly şeýle hem halkara ýollamalar, olaryň nyrhnamalary we ýollamalara bellenilen ýere gelýänçä gözegçilik etmek boýunça, şeýle-de Türkmenistanyň gazet-žurnallaryna degişli beýleki zerur maglumatlary alyp bolýar.