Kofe haýsy ýagdaýlarda saglyk üçin howply bolup biler

Kofe haýsy ýagdaýlarda saglyk üçin howply bolup biler

Käbir ýönekeýje düzgünler berjaý edilmese, kofe hakykatdanam saglyga zyýanly bolup biler. Bu barada gastroenterolog lukmany Nuria Dianowa "Zvezda" teleýaýlymynda gürrüň berdi.

Gurplandyryjy içgi birbada birnäçe ýaramaz täsirleri döredip biler diýip, lukman duýdurýar. Mysal üçin, kofeniň aşa köp düşmegi nerw ulgamynyň çökmegine sebäp bolýar, şeýle hem aşakdaky alamatlar bilen reflýuks ýaly aşgazan meselelerini döredýär:

  • esasan, gije we irden saryň gaýnamagy
  • aşa köp tüýkülik
  • turşy ýa-da ajy tagam
  • ýürek bulanma we gaýtarmak
  • aşgazan agyrysy

"Biz hiç wagt ajöze beýle içgini içmeýäris, beýtseň, ol soňlugy bilen diňe zyýan berip başlaýar" diýip, lukman maslahat berýär. Şeýle hem, lukman iýmitiňize ýokary hilli däneli kofeni goşmagy maslahat berdi.