Pandemiýadan soň haýsy ýurtlaryň ykdysadyýeti tiz dikeler

Pandemiýadan soň haýsy ýurtlaryň ykdysadyýeti tiz dikeler

2021-nji ýylda koronawirus pandemiýasy sebäpli ýüze çykan çökgünlikden soň, dünýä ýurtlary ykdysadyýetini çalt dikelderler. Bloomberg Economics-iň analitikleriniň pikiriçe, Hytaý Halk Respublikasy we Amerikanyň Birleşen Ştatlary “pandemiýadan öňki” ykdysady görkezijilere beýleki ýurtlara garanda ir dolanyp, olary gowulandyrmagy dowam etdirerler. Bu ilatyň COVID-19-a garşy sanjym alyş tizligi we berk pul-karz syýasaty bilen baglanyşyklydyr. Bu barada lenta.ru belleýär.

Fransiýa, Germaniýa, Italiýa, Beýik Britaniýa we Ýaponiýa ýaly ýurtlaryň ykdysady görkezijileri pese gaçmagyny dowam etdirer. Şeýle-de, Braziliýa, Hindistan we Russiýa hem “pandemiýadan soňky dünýäniň liderlerinden” yza galarlar. Bu, esasan, ýurtlaryň ilatynyň ep-esli bölegine sanjym etmegi nähili çalt başarjakdyklaryna baglydyr. Bloomberg hünärmenleriniň maglumatlaryna görä, ABŞ-da ilatyň tas dörtden bir bölegine sanjym edilen, Ýewropa Bileleşiginde bu görkeziji heniz 10 göterime ýetenok, Meksikada, Braziliýada we Russiýada bu 6 göterime deň.
Umuman, dünýä ykdysadyýeti rekord depgini bilen dikeler we onuň ösüşi ýarym asyrdan gowrak wagtyň içinde rekord derejeli bolan 6,9 göterime barabar bolar.