Gresiýa täze syýahatçylyk möwsüminde dynç aljaklar üçin düzgünlerini mälim etdi

Gresiýa täze syýahatçylyk möwsüminde dynç aljaklar üçin düzgünlerini mälim etdi

Gresiýanyň Syýahatçylyk ministri Haris Teoharisiň aýtmagyna görä, ýurtda täze syýahatçylyk möwsümini eýýäm 14-nji maýdan açmak meýilleşdirilýär. COVID-19-a garşy sanjym derejesi ýokary bolan Ýewropa we käbir beýleki ýurtlar üçin Gresiýa aprel aýynyň ortalarynda açylyp bilner diýip tdnu.ru habar berýär.

Ministr gelýän syýahatçylar üçin bäş sany gorag liniýasynyň hereket etjekdigini habar berýär. Ýagny:
Birinji tapgyr – adamyň koronawirus ýokanjyny eýýäm geçirendigi ýa-da sanjym alandygy barada resminamany bermek. Koronawirus üçin otrisatel PZR barlagy berseň hem bolar.
Ikinji liniýa ýurduň çägine gelnenden soň, hökümet tarapyndan geçiriljek saýlama barlaglaryny öz içine alýar. Goragyň üçünji tapgyry koronawirus ýokanjy üçin položitel barlagy bolanlary derrew izolýasiýa etmekde jemlenýär.
Dördünji liniýa örtükleri dakynmakdan we sosial araçägi berjaý etmekden ybarat. Bäşinjisi, syýahatçylaryň Gresiýanyň hökümeti tarapyndan kesgitlenen ähli çäreleri berjaý etmegidir.
Ýagny, ministr Gresiýanyň raýatlary gorag örtügini dakynmaly bolsa, onda ýurduň myhmanlarynyň hem sanjym edilendigine ýa-da ýokdugyna garamazdan, muny berjaý etmelidigini belledi. Şeýle-de, howpsuzlygy üpjün etmek üçin Gresiýanyň syýahatçylyk pudagynyň işgärlerine hem sanjym ediler.