R.Meredow Owganystanyň Haj we din işleri boýunça ministri bilen duşuşdy

R.Meredow Owganystanyň Haj we din işleri boýunça ministri bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistana iş sapary bilen gelen Owganystan Yslam Respublikasynyň Haj we din işleri boýunça ministri Mohammed Kasim Haliminiň ýolbaşçylygyndaky owgan wekilleri bilen duşuşdy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.

Duşuşygyň barşynda taraplar ynsanperwer hyzmatdaşlygyň aýratyn orun eýeleýän döwletara gatnaşyklarynyň ýokary derejesini nygtap geçdiler.
Ministr Mohammed Kasim Halimi ykdysady we medeni-ynsanperwer häsiýetli köpsanly taslamalarda öz beýanyny tapýan Türkmenistanyň Owganystana we onuň halkyna berýän doganlyk goldawynyň ähmiýetini belläp geçdi.
Şunuň bilen baglylykda, ministr Halimi türkmen tarapynyň tagallasy bilen Owganystanyň çäginde gurulýan jemgyýetçilik desgalaryň, hususan-da, iki döwletiň dostluk nyşanyna öwrülen Farýab welaýatynda gurlan metjidiň ähmiýetini belledi.
Owganystanda parahatçylyk prosesiniň häzirki ýagdaýy we geljegi barada pikir alşyldy. Türkmen tarapynyň bu prosesiň ilerledilmegine syýasy-diplomatik usullar arkaly goşant goşmaga taýýardygy ýene bir gezek tassyklanyldy.
Taraplar bilim, ylym we medeniýet ugurlarynda-da iki döwletiň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar.