Türkmenistan we Russiýa ýokanç kesellere garşy göreşmekde özara goldaw alyşdylar

Türkmenistan we Russiýa ýokanç kesellere garşy göreşmekde özara goldaw alyşdylar

Türkmenistan we Russiýa Federasiýasy strategik hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan gatnaşyklaryň çäklerinde ýokanç kesellere garşy göreşmekde özara goldaw alyşdylar.

Şeýlelikde, ýokanç keselleriň öňüni almak işine goldaw bermek maksady bilen, 2021-nji ýylyň 1-nji aprelinde Russiýanyň Raýat goranyş-halas ediş gullugynyň uçary bilen Türkmenistana lukmançylyk serişdelerinden ybarat ýük gelip gowuşdy.
Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň saýtynda habar berlişi ýaly, bu ýüküň düzüminde derman serişdeleri, agyz-burun örtükleri we lukmançylyk enjamlary (ultrases barlaglary we intensiw terapiýa üçin rentgenografik enjamlar) bar.
Şeýle hem Türkmenistanyň Hökümetiniň jogap goldawy hökmünde rus tarapyna ýokary hilli türkmen önümlerini iberendigi, bu önümleriň Astrahan oblastyna berlendigi bellenilýär.

«Rus tarapy  ählumumy pandemiýa döwründe ýeňil bolmadyk şertlerde has hem gymmatly bolan bu dostlukly we hoşniýetli goňşuçylyk hereketi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär» diýlip ilçihananyň habarynda bellenilýär.