Dünýäniň iň uzyn adamsy sosial ulgamlarda meşhurlyk gazanýar

Dünýäniň iň uzyn adamsy sosial ulgamlarda meşhurlyk gazanýar

Dünýäniň iň uzyn adamy hökmünde tanalýan Türkiýeden Sultan Kýosen adaty ululykdaky zatlaryň öz ýanynda örän kiçidigini, hatda ownukdygyny görkezýän wideolary düşürýär. Bu barada news.mail.ru habar berýär.

Boýy 251 sm bolan bu adam kontrasty (tapawut) görkezýän blogy işe girizdi. Hatda adaty oturgyçda adaty stoluň başynda oturmak hem Sultan üçin aýratyn başdan geçirme bolup durýar. Gazlandyrylan içgi bankasy Kýosene çaga paýy, zenanyň eliniň aýasy bolsa çaganyň eliniň aýasy ýaly görünýär. Dünýädäki iň kiçi adam bilen deňeşdirilende, Sultan äpet adam bolup görünýär.
Kýoseniň äpet boýy gipofiz çişi bilen baglanyşyklydyr. Onuň ene-atasy orta boýly adamlar. Sultan 2009-njy ýylda 247 sm boýy bilen Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi. Şondan soň ol ýene 4 sm ösdi. Häzir Sultan 38 ýaşynda, ol öýlenen we ene-atasy bilen fermada işleýär.