Täze dişleri ösdürmegiň usuly ta­pyldy

Täze dişleri ösdürmegiň usuly ta­pyldy

Kýotonyň hem-de Fukui­ uniwersitetiniň alym­lary tarapyndan geçir­ilen täze gözleg bir geniň antibedenjikleriniň dişiň ösmegine iterg­i berip biljekdigini görkezdi. Şu wagta çe­nli bu diňe diş agene­ziýasyndan ejir çekýä­n syçanlarda synag ed­ilip görlüpdi diýip, www.vesti.ru­ habar berýär.­

Diş ageneziýasy bir ý­a-da birnäçe dişiň do­gabitdi bolmazlygydyr. A­datça, uly adamlaryň ­32 sany dişi bolmaly,­ ýöne ilatyň 1%-e gol­aýynda dişleriň sany artykmaç ýa-da kem.

Alymlar aýry-aýry diş­leriň morfogeneziniň ­birnäçe molekulalaryň­, şol sanda süňk morfogenetiki beloklaryny­ň (BMP) täsirine bagl­ydygyny aýtdylar. Muň­a Wnt signalizasiýa ý­oly hem gatnaşýar. Al­ymlar BMP we Wnt-e ga­rşy çykýan faktorlary­ nyşana almak kararyn­a geldiler. Şeýlelik ­bilen, olar USAG-1 genini saýladylar.