Pakistanyň Prezidenti Sinopharm sanjymyndan soň, koronawirus bilen keselledi

Pakistanyň Prezidenti Sinopharm sanjymyndan soň, koronawirus bilen keselledi

Pakistanyň Prezidenti Arif Alwi Sinopharm hytaý sanjymynyň ilkinji dozasyndan soň koronawirus bilen keselledi, bu barada ol twitter sahypasynda habar berdi. Muny Interfax ýetirýär.

«Meniň COVID-19 üçin barlagym položitel çykdy. Goý, COVID-19-dan zyýan çekenleriň ählisine Alla rehim etsin. Sanjymyň ilkinji dozasyny aldym, ýöne antibedenjikler indiki hepdä meýilleşdirilýän ikinji sanjymdan soň ýüze çykyp başlaýarlar. Sizden seresaply bolmagyňyzy haýyş edýäris» – diýip, Alwi ýazdy.

Pakistanyň Prezidenti we onuň aýaly Samina Alwi 15-nji martda Yslamabatda Sinopharm hytaý kompaniýasy tarapyndan öndürilen sanjymy aldylar. Kompaniýanyň berýän maglumatlaryna görä, ikinji dozadan 28 gün geçenden soň, derman serişdesiniň täsirliligi 79,34% bolýar.
Ýurtda koronawirusa garşy sanjym Hytaýyň Sinopharm kompaniýasyndan 500 müň doza sanjym alnandan iki gün soň, 3-nji fewralda başlady. Bu derman serişdesi hereketsizlendirilen wirusyň esasynda döredildi we azyndan 16 ýurtda tassyklandy.