Ispaniýada konsertiň kömegi bilen koronawirus «synagy» geçirildi

Ispaniýada konsertiň kömegi bilen koronawirus «synagy» geçirildi

Barselonada 5 müň adamyň gatnaşmagynda uly konsert geçirildi. Bu pandemiýa başlany bäri şäherde şeýle göwrümli ilkinji köpçülikleýin çäredir diýip, pravda.com.ua habar berýär.

Konsert 24 müň tomaşaçyny kabul edip bilýän Palau-San-Žordi sport meýdançasynda geçirildi. Konsertiň kömegi bilen pandemiýa döwründe berk arassaçylyk düzgünlerini berjaý edip, şeýle çäreleri geçirip bolýandygyny ýa-da ýokdugyny barlamak meýilleşdirildi. 
Petekleriň bahasy barlagyň we girişde berilýän örtügiň bahasyny hem öz içine aldy. Adamlar örtügi diňe bellenen ýerlerde iýip-içenlerinde aýryp bilýärdiler.
Ähli tomaşaçylar konsertden öň koronawirus üçin barlag tabşyrmaly boldular. Jemi alty položitel netije alyndy. Konserte diňe ölçegleri barlagyň netijelerini almaga mümkinçilik berýän smartfonly 18 ýaşdan 65 ýaş aralygyndaky hasaba alnan adamlar goýberildi. 
Ýerli häkimiýet konsertiň geçirilmegini makullady. Indi konserte gatnaşanlar ýakyn hepdelerde koronawirus bilen keselleseler, barlagy geçirijilere habar bermeli. Soň bu maglumatlaryň esasynda hünärmenler ýurtdaky ortaça görkeziji bilen deňeşdirilende, konsertiň 5 müň myhmanynyň arasynda keselleme derejesini seljererler. Şeýlelik bilen, köpçülikleýin çärelere gatnaşyp, COVID-19 bilen kesellemek howpunyň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak bolar.